2011, ജൂൺ 8

ബ്ലോഗ് അവധി


നാളെവൈകിട്ട് ഞാന്‍ നാട്ടില്‍ പോകുന്നതിനാല്‍ അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ബ്ലോഗ് അവധി ആയിരിക്കും എന്ന് ഇതിനാല്‍ തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

മഴയത്ത് അര്‍മാദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം അല്ല.. പിന്നെ....

ചിക്കുന്‍ ഗുനിയ പിടിക്കാതെ തിരിച്ചു വരാന്‍ പറ്റിയാല്‍‍ മതിയാരുന്നു.....