2011, ഏപ്രി 13

ക്രൈം എല്ലാം "സ്ലിപ്പ്"

ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ ഒന്നോടെ കോട്ടയത്തും (നാട്ടകം ചെട്ടിക്കുന്നിലും, മറിയപ്പള്ളിയിലും) പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൈം വിതരണക്കാരായ കോണ്ഗ്രസ്സുകാരെ - കയ്യില്ഓപ്പീയാറിന്റെ എട്ടു കുപ്പി അടക്കം. പക്ഷേ പോലീസ് വരും മുന്പ് നാട്ടിലെ ഡീവയ്യെഫയ്ക്കാര്നല്ല പൂശ് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മനോരമയില്വാര്ത്ത വന്നപ്പോള്ക്രൈം എല്ലാം "സ്ലിപ്പ്" ആയി മാറി.

അധവാ അവര്‍ "സ്ലിപ്" വിതരണക്കാരാണെന്നു തന്നെ കരുതിയാലും പരമ സാത്വികരും ഗാന്ധിയന്മാരുമായ കോണ്ഗ്രസ്സുകാര്‍ "സ്ലിപ്" വിതരണത്തിനു പോകുമ്പോള്എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം മദ്യം കയ്യില്കരുതുന്നത്? പിടിച്ചെടുത്ത് വലിച്ച് കീറിയ നൂറുകണക്കിനു "ക്രൈം" സംഭവം നടന്ന രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട്.